แชร์ข้อความนี้

นพ. ไพฑูรย์

จองวิริยะวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ไพฑูรย์

จองวิริยะวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

สวนบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2553 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ , 2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2559