แชร์ข้อความนี้

นพ. ไพศาล

ร่วมวิบูลย์สุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ไพศาล

ร่วมวิบูลย์สุข

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จักษุวิทยา - จอประสาทตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2530
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ปี พ.ศ. 2536
  • Certificate in Vitreoretina Disease, Albert Einstein College of Medicine, NY, USA.