แชร์ข้อความนี้

พญ. ไพลิน

สาครนาวีชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ไพลิน

สาครนาวีชัย

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2558
  • วุฒิบัตรอนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลียมหิดล , 2561