แชร์ข้อความนี้

นพ. ไพบูลย์

กิตยาธิคุณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ไพบูลย์

กิตยาธิคุณ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2546
  • Orthopedic Residency training, Faculty of Medicine, King Chulalongkorn memorial Hospital, Chulalongk
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ปี พ.ศ.2554