แชร์ข้อความนี้

พญ. ผกาภรณ์

ประคองศิลป์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ผกาภรณ์

ประคองศิลป์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา - ต้อหิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา เมื่อปีพ.ศ. 2551
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต้อหิน เมื่อปี พ.ศ. 2553