แชร์ข้อความนี้

พญ. อรชุมา

ยังกิจจา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อรชุมา

ยังกิจจา

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว & สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีที่จบการศึกษา 2547