แชร์ข้อความนี้

พญ. อรพรรณ

เตชฤทธิพิทักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อรพรรณ

เตชฤทธิพิทักษ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

แพทย์ทางเลือกแผนจีน

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยามหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2543
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544
  • Postgraduated Training in General Dermatology, Division of Dermatology, Mahidol University. มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2550