แชร์ข้อความนี้

พญ. อรนันท์

ศิวโมกษธรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อรนันท์

ศิวโมกษธรรม

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2551
  • ว.ว.อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี พ.ศ. 2553