แชร์ข้อความนี้

พญ. อรอุมา

บรรพมัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อรอุมา

บรรพมัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2540 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2540
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2546 กระทรวงสาธารณสุข , 2543
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงสาธารณสุข , 2545