แชร์ข้อความนี้

ผศ.ดร.นพ. โอบจุฬ

ตราชู

ผศ.ดร.นพ. โอบจุฬ

ตราชู

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคทางพันธุกรรมต่างๆ

โรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับอวัยวะรับความรู้สึก

โรคมะเร็งจากพันธุกรรม

โรคหัวใจจากพันธุกรรม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2543
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2549
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร , 2553