แชร์ข้อความนี้

พญ. นุตตรา

สุวันทารัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. นุตตรา

สุวันทารัตน์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ , 2559
  • วุฒิบัตรโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2561