แชร์ข้อความนี้

พญ. นันท์ชญาน์

ฉายะโอภาส

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. นันท์ชญาน์

ฉายะโอภาส

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ระบบลำไส้

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา ปี พ.ศ.2554
  • Observership in Rehabilitation Department, Monash University, Melbourne, Australia, 2011.