แชร์ข้อความนี้

พญ. นุชจรินทร์

เตกะจรินทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. นุชจรินทร์

เตกะจรินทร์

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561