แชร์ข้อความนี้

นพ. นรเดช

พงศ์ปริตร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. นรเดช

พงศ์ปริตร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชบำบัดวิกฤต

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2554