แชร์ข้อความนี้

พญ. นภวรี

จันทรวงศ์

พญ. นภวรี

จันทรวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดเนื้องอกสตรี

รักษาด้วยเคมีบำบัด

โรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธ์ของเพศหญิง

ส่องกล้องตรวจช่องคลอด

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , 2560
  • วุฒิบัตรมะเร็งวิทยานรีเวช , 2562