แชร์ข้อความนี้

นพ. นพพร

วิเชียรบุตร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. นพพร

วิเชียรบุตร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย