แชร์ข้อความนี้

พญ. นภสร

สิทธิศรัณย์กุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. นภสร

สิทธิศรัณย์กุล

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554