แชร์ข้อความนี้

นพ. นพดล

พรมเสนา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. นพดล

พรมเสนา

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา , 2550
  • Certificate of Attendance The Fifth Intent Plexus Anesthesia, Mahidol University, Bangkok, Thailand. มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2551