แชร์ข้อความนี้

นพ. นพดล

อมรภิญโญเกียรติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. นพดล

อมรภิญโญเกียรติ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมเลเซอร์

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.Sc. in Dermatology, Chulalongkorn University
  • Certificate Fellowship in Dermatological Laser Surgery, Mahidol University