แชร์ข้อความนี้

นพ. ณพชาติ

ลิมปพยอม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ณพชาติ

ลิมปพยอม

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - กระดูกเด็ก

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2546
  • Postdoctoral training in Pediatric Orthopedic, Children Orthopedic center, Children Hospital Los An