แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. นภดล

นพคุณ

รศ.นพ. นภดล

นพคุณ

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2522
  • Diplomate American Board of Dermatology, 1986.