แชร์ข้อความนี้

พญ.คุณหญิง นงนุช

ศิริเดช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ.คุณหญิง นงนุช

ศิริเดช

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2510 , 2510
  • Fellowship of the Royal College of Physicians of the United Kingdom (F.R.C.P). , 2511
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2524 , 2524