แชร์ข้อความนี้

พญ. นิษฐกานต์

สุระศรีพัฒน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. นิษฐกานต์

สุระศรีพัฒน์

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาทั่วไป รพ.รามาธิบดี ปี พ.ศ. 2551
  • Fellowship Training in Diagnostic Body Imaging, Siriraj Hospital, 2011-2013.