แชร์ข้อความนี้

ผศ.พญ. นิรมล

ตันเต็มทรัพย์

ผศ.พญ. นิรมล

ตันเต็มทรัพย์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2540
  • Board of Pediatric Surgery, Thai Pediatric Surgery Association, 2003.
  • Residency Training Division of Pediatric SurgeryFaculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol Unive