แชร์ข้อความนี้

นพ. นิพนธ์

ลิ้มสมวงษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. นิพนธ์

ลิ้มสมวงษ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2527
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2536