แชร์ข้อความนี้

ทพญ. นิลุบล

นานา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. นิลุบล

นานา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2527 , 2527
  • Master of Dental Science, University of Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A. , 2531
  • Certificate in Pediatric Dentistry, USA University of Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A , 2529