แชร์ข้อความนี้

พญ. นิโลบล

อัศวรัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. นิโลบล

อัศวรัตน์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2547
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2548
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2551