แชร์ข้อความนี้

พญ. ณิชาภา

ไถ้บ้านกวย

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ณิชาภา

ไถ้บ้านกวย

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ.2559
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี พ.ศ.2561