แชร์ข้อความนี้

นพ. นวพงษ์

พัฒน์พันธุ์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. นวพงษ์

พัฒน์พันธุ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560