แชร์ข้อความนี้

นพ. นาวี

ตันจรารักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. นาวี

ตันจรารักษ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2548 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2554 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา ปี พ.ศ.2557 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2557