แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์

จุฑาเจริญวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์

จุฑาเจริญวงศ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2532 , 2532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ปี พ.ศ. 2535 , 2535