แชร์ข้อความนี้

พญ. ณัฐธิดา

สุรัสวดี

พญ. ณัฐธิดา

สุรัสวดี

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557