แชร์ข้อความนี้

นต.พญ. ณัฐยา

รัชตะวรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นต.พญ. ณัฐยา

รัชตะวรรณ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปัญหาการตั้งครรภ์

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2535 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2535
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปีที่จบการศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ , 2540
  • Graduate Diplomate in Clinical Science(OB-GYN), Mahidol University , 2538