แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐฐพล

สุรัชต์หนาแน่น

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ณัฐฐพล

สุรัชต์หนาแน่น

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • ประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์กีฬาและผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าข้อไหล่