แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐวุธ

ศาสตรวาหา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ณัฐวุธ

ศาสตรวาหา

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย