แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐวุฒิ

อมรภิญโญเกียรติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ณัฐวุฒิ

อมรภิญโญเกียรติ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย