แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐพงศ์

เลปนานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ณัฐพงศ์

เลปนานนท์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2543
  • Resident traning in Anesthesiology, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospi
  • Thai Board of Anesthesiologist, Royal College of Anesthesiologists of Thailand, 2006.