แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐพล

เชิดหิรัญกร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ณัฐพล

เชิดหิรัญกร

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์