แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐกรณ์

มหาวิจิตร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ณัฐกรณ์

มหาวิจิตร

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2543.
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปี พ.ศ. 2549