แชร์ข้อความนี้

พญ. ณัฐสุดา

แสนทวี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ณัฐสุดา

แสนทวี

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว & อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ปี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ปี พ.ศ. 2559