แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐวุฒิ

สิริมนตาภรณ์

ภาษา: จีนแต้จิ่ว, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ณัฐวุฒิ

สิริมนตาภรณ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ระบบลำไส้

โรคตับ

ส่องกล้อง

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา , 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ , 2552