แชร์ข้อความนี้

ทพญ. นัทธ์ชนัน

วิทยเจียกขจร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพญ. นัทธ์ชนัน

วิทยเจียกขจร

ความชำนาญ
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมหัตถการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2545
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาทันตกรรมหัตถการ , 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ , 2552