แชร์ข้อความนี้

พญ. นฤมล

คงสาคร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. นฤมล

คงสาคร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2542
  • Diploma of Thai Board of Neurology Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2
  • Diploma of Thai Board of Internal Medicine, The Royal College of Physicians of Thailand, 2008