แชร์ข้อความนี้

นพ. นรินทร

สุรสินธน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. นรินทร

สุรสินธน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ตรวจสุขภาพทั่วไป

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542
  • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป , 2545
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ , 2549