แชร์ข้อความนี้

นพ. นราธิป

สมบูรณ์กุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. นราธิป

สมบูรณ์กุล

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549 , 2556
  • Diploma of the Thai Board of Pediatric, Queen Sirikit National Institute of Child Health 2011. , 2556
  • Diploma of the Thai Sub-Board of Pediatrics Pulmonology, Queen Sirikit National Institute of Child