แชร์ข้อความนี้

นพ. นรธิติ

ทวีอังกาบ

นพ. นรธิติ

ทวีอังกาบ

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ปี พ.ศ. 2556