แชร์ข้อความนี้

นพ. นราธิป

หวังศุภสวัสดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. นราธิป

หวังศุภสวัสดิ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2541
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อายุรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรคระบบ