แชร์ข้อความนี้

พญ. นภาภัส

โยธคล

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. นภาภัส

โยธคล

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล