แชร์ข้อความนี้

นพ. นภดล

ใยบัวเทศ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. นภดล

ใยบัวเทศ

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า พ.ศ. 2535