แชร์ข้อความนี้

พญ. นันทิวดี

มาเมือง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. นันทิวดี

มาเมือง

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดส่องกล้อง

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ส่องกล้องสตรี

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2545
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2545
  • Certificate in Basic Science, Siriraj Hospital, Mahidol University. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2550